bg_BG    de_DE    en_GB    ru_RU   

Строителнo-инвестиционна компания в България

bg_BG    de_DE    en_GB    ru_RU   

Политика за поверителност


Настоящата Политика за личните данни на ”РЕНТАЛС.БГ” ЕООД има за цел да информира потребителите на сайта ясно и недвусмислено какви лични данни се обработват във връзка с дейността на дружеството, защо и как се обработват, кога е необходимо да се разкриват на трети лица и предоставя информация за правата, които потребителите имат във връзка с обработването на лични данни от дружеството, в качеството му на администратор на лични данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

Молим внимателно да прочетете информацията по – долу преди да предоставите своите лични данни. Ако имате въпроси, свържете се с нас на следния и-мейл: office@immorainbow.bg

 1. Определения

 1) ”лични данни” означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано (”субект на данни”); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

2) ”обработване” означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

3) ”администратор” означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка;

4) ”обработващ лични данни” означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора;

5) ”получател” означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не. Същевременно публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие с правото на Съюза или правото на държава членка, не се считат за ”получатели”; обработването на тези данни от посочените публични органи отговаря на приложимите правила за защита на данните съобразно целите на обработването;

6) надзорен орган” означава Комисията за защита на личните данни в Република България.

 1. Обща информация относно дружеството като администратор на лични данни

 ”РЕНТАЛС.БГ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1680, район Красно село, бул. ”България” № 58, вход С, ет. 2, ап. 10, вписано в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 175264986

тел: +359 877 93 77 77

e-mail: office@immorainbow.bg

 1. Видове лични данни, които събираме, обработваме и съхраняваме

 В зависимост от услугата, която изберете да ползвате, ние събираме, обработваме и съхраняваме следните категории лични данни и информация:

 • за регистрация на клиент и осъществяване на връзка са ни необходими данни за контакт (име, e-mail и телефонен номер);
 • за сключване на договор и неговото изпълнение за целите на личната идентификация са ни нужни име, ЕГН (съответно дата и място на раждане за чужденец), гражданство, номер на документ за самоличност, дата на издаване и орган, адрес;
 • данни от комуникацията с Вас, която осъществяваме, за да отговорим на Вашето търсене и да Ви предложим качествена услуга, като това включва и информация за ползвания от Вас уеб браузър и операционна система, референта, които Ви препращат към нашата страница, продължителност и дата на посещение, IP – адрес и други подобни без детайлно профилиране.

Ние уважаваме и пазим Вашето лично пространство, поради което не събираме и не обработваме лични данни, които:

 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • се отнасят до генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.
 1. Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

 Ние събираме и обработваме Вашите лични данни във връзка с извършваната от нас търговска дейност, състояща се в сключване и изпълнение на сделки с недвижими имоти, както и всякакъв друг вид търговска дейност, незабранена от закона, включително дейностите, описани подробно в предмета на дейност на дружеството. Събирането, обработването и съхраняването на лични данни се извършва на едно от следните основания изцяло съобразени с изискванията на чл. 6, ал. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679:

 • предоставили сте съгласие за обработването им чрез контактната форма на сайта;
 • обработването е необходимо във връзка с установени преддоговорни отношения или за изпълнението на договор, по който сте страна;
 • обработването е необходимо за спазването на законово задължение на администратора;
 • обработването е необходимо за защитата на жизненоважни интереси на Вас като потребител и/или на друго физическо лице;
 • обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора;
 • обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора или на трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни.
 1. Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

 Получените от Вас лични данни ще бъдат използвани, за да изпълним задълженията си към Вас, както и да помогнем за изпълнение на Ваши права, като например:

 • за да осъществим услугите, предлагани от нас в качеството ни на търговец, включително и при изпълнение на договорните си задължения към Вас;
 • за да Ви предоставим достъп до нашата Интернет страница, като за целта Ви показваме съдържание, което е относимо, персонализирано и ограничено спрямо заложените от Вас критерии за търсене;
 • за да отговорим на Вашите запитвания, мнения и препоръки;
 • за да Ви изпращаме информация, свързана с наши специални кампании, нови продукти и услуги, покани, актуални новини, събития и други продукти и услуги, които могат да са от интерес за Вас и други подобни;
 • за статистически, данъчни и счетоводни цели при изпълнение на поетите от нас договорни и законови задължения.

Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването, и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.
 1. Начин на събиране и обработка на лични данни

 Личните данни събираме от лицата, за които се отнасят, по следния начин:

 • чрез посещение на уеб портала за използване на услугите на интернет страницата ни и изпращане на запитване чрез контактна форма;
 • чрез попълване от Ваша страна на заявления, формуляри и декларации, които са Ви предоставяни от служители на дружеството, в случай че отправите искане за предоставяне на услуги;
 • при актуализиране на данни по Ваше искане и попълване на форма за актуализация на хартиен носител или по електронен път;
 • чрез обработка на информация за IP адреси, бисквитки (cookies), операционна система и тип браузър.
 1. Период на съхранение на личните данни

 Съхраняваме личните данни за минималния срок, определен в действащото законодателство в зависимост от целта, за която са събрани, а ако такъв не е определен за срок от 5 (пет) години след приключване на договорните отношения между потребителя и Дружеството.

 Когато личните данни, които се събират, вече не са необходими за посочените цели, ние ги заличаваме или унищожаваме по друг надежден начин.

 1. Получатели на лични данни, пред които може да бъдат разкрити личните данни

Ние се задължаваме да не предоставяме личните Ви данни на трети лица без Вашето изрично съгласие, освен:

 • когато това е необходимо за изпълнение на поети договорни задължения към Вас – например на дружества, предоставящи куриерски услуги; компанията, извършваща хостинг услуги, свързани с тази уеб-страница и/или трети лица, изпълняващи услуги във връзка с договорни задължения към Вас;
 • когато е необходимо за целите на счетоводно, правно, трудово, осигурително и друг вид законно и правно обосновано обслужване на дружество, както и за защита правата и безопасността на Дружеството, неговите служители и контрагенти;
 • в случай че се изисква от компетентните органи (включително, но не само Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи, ГДБОП, други държавни и общински органи) съгласно законодателството на Република България и/или Европейския съюз и в съответствие с определените от него условия.

Във всички горепосочени случаи, лицата, на които предоставяме Вашите лични данни са декларирали, че предоставят адекватно ниво на защита на личните Ви данни.

 1. Вашите права като субект на данни

При спазване на българското и европейското законодателство, включително Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС относно защита на личните данни, можете да упражните следните права:

 • Правото на достъп до личните данни, които обработваме за Вас, както и да получите копие от тях заедно с информация за обработването;
 • Правото да оттеглите даденото от Вас съгласие личните Ви данни да бъдат обработвани за целите, за които сте дали съгласие;
 • Право да искате от нас коригиране, ако установите неточности или необходимост от актуализация на личните Ви данни;
 • Право да искате изтриване на личните Ви данни в случай че са налице условията за това;
 • Право да искате ограничаване на обработката на лични данни в определените от българското законодателство и Регламента случаи;
 • Право да заявите преносимост на личните Ви данни в структуриран, машинно-читаем формат, който е общоупотребяван;
 • Правото да възразите срещу обработването на Вашите лични данни, ако са налице основанията за това;
 • Правото да отправите жалба или молба за защита на правата Ви пред Комисия за защита на личните данни.

Можете да упражните всички гореизброени права по всяко време на обработване на личните Ви данни, като се свържете с нас на посочените по – горе и-мейл и/или телефон.

 1. Защита на личните данни

За осигуряване на адекватна защита на Вашите данни ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки съобразно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни, както и най-добрите практики от международните стандарти.

 1. Вашите права при нарушение на сигурността на личните Ви данни

Ако установим нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме за нарушението незабавно, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

Scroll to Top